Polityka prywatności i plików Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI AVALON LOGISTICS GROUP

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki korzystania z serwisu internetowego, działającego pod adresem internetowym:  https://avalon-logistics.pl/.  
 • 2. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej w formacie pliku pdf w serwisie: https://avalon-logistics.pl/.
 • 3. „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem, wyrażam zgodę na jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.
 • 4. Administratorem i właścicielem serwisu jest firma Avalon Logistics Group Sp. z o. o. ul. Elektronowa 2 03-219, Warszawa; NIP: 5242901933.  
 • 5. Użytkownikiem serwisu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym korzystanie z serwisu i jego usług.

2. DEFINICJE

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 • 2. Firma Avalon Logistics Group Sp. z o. o jest odpowiedzialna za funkcjonowanie serwisu https://avalon-logistics.pl/, która jednocześnie jest administratorem serwisu i usługodawcą.
 • 3. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem https://avalon-logistics.pl/.
 • 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą serwis https://avalon-logistics.pl/ i korzystającą z treści i/lub usług oferowanych przez serwis.
 • 5. Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną przez Avalon Logistics Group Sp. z o. o na rzecz użytkowników dostępne w serwisie, umożliwiające w szczególności:
 • a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Avalon Logistics Group Sp. z o. o lub Partnerów,
 • b) korzystanie z funkcjonujących w ramach serwisu mechanizmów informatycznych.
 • 6. Materiałach – należy przez to rozumieć publikowane i udostępniane w serwisie wszelkiego rodzaju teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, bazy danych, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • 7. Partnerze – należy przez to rozumieć każdy podmiot współpracujący z Avalon Logistics Group Sp. z o. o na podstawie odpowiedniej umowy.

3. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 • Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników korzystających z serwisu.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

 • 1. Korzystanie z serwisu jest ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników.
 • 2. Użytkownik korzystający z serwisu poprzez wypełnienie formularza akceptuje regulamin działania serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 • 3. Użytkownik korzystający z serwisu poprzez wypełnienie formularza dla kandydatów na kurierów i kierowców aplikacji, będących partnerami Avalon Logistics Group Sp. z o. o., akceptuje regulamin działania serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 • 4. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z serwisu.
 • 5. Użytkownik jest zobowiązany podać w każdym z wyżej wymienionych formularzy prawdziwe dane.
 • 6. Wypełniając każdy z wyżej wymienionych formularzy użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Avalon Logistics Group Sp. z o. o oraz na ich przetwarzanie teraz i w przyszłości dla celów realizacji usług oraz promocji produktów i usług własnych. Podanie danych osobowych przez zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne i niezbędne do zrealizowania usługi.
 • Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (art.175) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usuwania oraz ograniczenia zgody na przetwarzanie. Administratorem danych osobowych jest Avalon Logistics Group Sp. z o. o.
 • 7. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Avalon Logistics Group Sp. z o. o swoich danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych.
 • 8. Podanie danych osobowych przez użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji przez Avalon Logistics Group Sp. z o. o. usługi świadczonej w ramach serwisu.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 • 1. Ze względu na specyfikę serwisu Avalon Logistics Group Sp. z o. o nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z decyzji podjętych na podstawie informacji uzyskanych w serwisie.
 • 2. Avalon Logistics Group Sp. z o. o nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z serwisu.
 • 3. Avalon Logistics Group Sp. z o. o nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieznajomość regulaminu.
 • 4. Użytkownicy, którzy zapisują materiały umieszczone w serwisie, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 • 5. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Działanie takie stanowić może Avalon Logistics Group Sp. z o. o podstawą do natychmiastowego użycia środków przewidzianych przez prawo.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 • 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków korzystania z niniejszego regulaminu.
 • 2. Wypełniając formularz wskazany w serwisie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie zwrotnych wiadomości typu mail, newsletter.
 • 3. Jeżeli użytkownik żąda wykreślenia/zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą adresu e-mail kontakt@avalon-logistics.pl, wysyłając wiadomość zawierającą treść żądania.
 • 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Avalon Logistics Group Sp. z o. o o każdej zmianie swoich danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Avalon Logistics Group Sp. z o. o za pośrednictwem serwisu.
 • 5. W przypadku, gdy użytkownik nie zawiadomi o zmianie swoich danych osobowych jest on wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie szkody przez to spowodowane, w tym opóźnienie lub brak działania ze strony Avalon Logistics Group Sp. z o. o.
 • 6. W przypadku powzięcia przez Avalon Logistics Group Sp. z o. o wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z serwisu niezgodnie z regulaminem lub przepisami prawa, Avalon Logistics Group Sp. z o. o może przetwarzać dane osobowe użytkownika, w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

7. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje użytkowników związane z usługami świadczonymi przez Avalon Logistics Group Sp. z o. o za pośrednictwem serwisu powinny zostać sporządzone na piśmie i przesłane na adres e-mail kontakt@avalon-logistics.pl.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • 1. Wszelkie prawa do serwisu oraz jego wszystkich elementów lub prezentowanych materiałów (w tym m.in. oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, testów, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), należą do Avalon Logistics Group Sp. z o. o
 • 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dotyczy w szczególności:

a) utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegających ochronie na mocy tej ustawy;

b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych;

c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej;

d) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Bez uprzedniej zgody Avalon Logistics Group Sp. z o. o niedopuszczalne jest:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

9. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 • 1. Avalon Logistics Group Sp. z o. o przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika, za pomocą plików Cookies. Niniejszy punkt Regulaminu („Polityka prywatności”) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Avalon Logistics Group Sp. z o. o
 • 2. Instalacja plików Cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie internetowym Avalon Logistics Group Sp. z o. o.
 • 3. Stosowane przez Avalon Logistics Group Sp. z o. o Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • 4. Avalon Logistics Group Sp. z o. o wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 • a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
 • b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.
 • 5. Mechanizm plików Cookies (zarówno sesyjnych, jak i trwałych) nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 • 6. Avalon Logistics Group Sp. z o. o wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:
 • a) konfiguracji serwisu – dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu;
 • b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji użytkownika.
 • 7. Avalon Logistics Group Sp. z o. o wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
 • a) konfiguracji serwisu – dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu (administratorem Cookies jest Avalon Logistics Group Sp. z o. o)
 • b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
 • c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych.
 • 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Nadto użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • 9. Avalon Logistics Group Sp. z o. o zastrzega, iż ograniczenie stosowania plików Cookies, o którym mowa w ustępie powyższym, może wpłynąć na niektóre funkcje, które ze swej natury wymagają plików Cookies.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 • 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • 3. Regulamin został opublikowany 24.03.2023 roku.
 • 4. Regulamin obowiązuje od 25.03.2023 roku.

Masz pytania lub chciałbyś
porozmawiać o współpracy?

Zadzwoń
+48 514 833 888
Pobierz aplikację Spirit24